ДЕЛО ВАС

Колеги,

Делото, заведено от НСПС „Огнеборец” срещу МВР относно Наредба рег.№I-141/18.09.2002 година за Условията и реда при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства и по – конкретно раздел III-Изисквания към водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение и § 1, т.1 и т.2 от Преходни и заключителни разпоредби от горецитираната Наредба е насрочено от Висшия административен съд за 15.09.2015 година.