ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО ВЪВ ВАС ОТ 07.07.2015

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 07.07.2015


Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание на шести юли две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АДЕЛИНА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
БИСЕРКА ЦАНЕВА

 

при секретар

 

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от председателя

АДЕЛИНА КОВАЧЕВА

 

по адм. дело № 7493 / 2015.Производството по делото е по реда на чл.185 и следващите от АПК.
Образувано е по две жалби против Наредба рег.№ 8121з-592 от 25.05.2015 година за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, издадена от министъра на вътрешните работи, наричана в настоящото изложение „наредбата”.
Първата жалба е подадена направо пред Върховния административен съд от Сдружение „Синдикален Алианс Сигурност в МВР”, Сдружение „Синдикат на служителите в МВР” и Сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите – Огнеборец” – и трите сдружения със седалище в град София. В петитума на жалбата се претендира отмяна на наредбата в нейната цялост и при условията на алтернативност - отмяна на чл.26, ал.2 от нея. На трето място се иска от съда да задължи министъра на вътрешните работи да регламентира в рамките на оспорения подзаконов нормативен акт полагането на нощен труд от служителите по чл.142, ал.1, т.1 ЗМВР. Съдържа се и искане за спиране действието на наредбата по реда на чл.190, ал.1 АПК. Към жалбата са приложени писмени доказателства за платена държавна такса от всеки един от оспорващите, копия от съдебните решения по регистрацията им, както и копия от техните устави.
Втората жалба е подадена от Сдружение с нестопанска цел „Синдикална федерация на служителите в МВР” със седалище в град София, представлявана от председателя на управителния съвет – Валентин Попов и от заместник-председателите Борислав Мазнев, Добромир Добрев, Илия Хрисимов и Илия Кузманов, както и от физическото лице – Добромир Василев Добрев. В титулната част на жалбата е вписан съдебен адрес: град София, бул. „Витоша” 140, чрез адвокат Дора Райчинова. Жалбата е подписана само от адвокат Дора Райчинова, въпреки, че никъде в нея тя не е посочена, като пълномощник на жалбоподателите, а фигурира единствено, като съдебен адресат. В същото време към жалбата е приложено пълномощно на адвокат Райчинова, подписано от председателя на управителния съвет – Валентин Петров Попов. Допълнително е представено и пълномощно от Добромир Василев Добрев и внесена от него държавна такса. Жалбата е насочена срещу същата наредба с искане за отмяната й в цялост. Претендира се и спиране на действието й по реда на чл.190, ал.1 АПК.
При проверка на редовността на жалбите, съдът констатира, че във втората жалба Добромир Василев Добрев фигурира в две отделни качества. На първо място, той се сочи, като подател в качеството си на заместник-председател на управителния съвет на „Синдикална федерация на служителите в МВР”. За качеството му на заместник-председател на сдружението съществуват писмени доказателства в приложеното удостоверение от 19.05.2015 година на СГС. На второ място обаче той е подал жалба в личното си качество на държавен служител. В тази насока не са представени каквито и да било доказателства, което прави невъзможна преценката за процесуалната допустимост на жалбата в тази й част.
При тези данни по делото, съдът намира жалбата, подадена от „Синдикална федерация на служителите в МВР” и от Добромир Василев Добрев за нередовна по две причини: подписана е от адвокат пълномощник, който в самата жалба е вписан единствено като съдебен адрес, но не и като упълномощен представител на двамата жалбоподатели. Отделно от това към нея не са приложени доказателства за качеството на втория жалбоподател – Добромир Василев Добрев на държавен служител от системата на Министерство на вътрешните работи. Ето защо жалбата следва да се остави без движение, като на жалбоподателите се даде седмодневен срок за отстраняване на констатираните нередовности и им се укаже, че ако не бъдат отстранени, жалбата им ще бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство ще бъде прекратено.
Съединяването на двете жалби за общо разглеждане в едно съдебно производство налага произнасяне по съдържащото се и в двете искане за спиране на изпълнението на оспорения административен акт след решаване на въпроса с редовността на втората жалба.
С оглед процесуална инокомия, съдът намира, че ще следва да се връчи препис от първата жалба, която е подадена направо пред съда на ответния административен орган и едновременно с това му се даде възможност да изрази становище по искането по чл.190, ал.1 от АПК, обективирано в нея и по направените доказателствени искания.
Водим от гореизложеното и на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.196 АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение

 

ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата, подадена от Сдружение с нестопанска цел „Синдикална федерация на служителите в МВР” със седалище в град София, представлявана от председателя на управителния съвет – Варентин Попов и от заместник-председателите Борислав Мазнев, Добромир Добрев, Илия Хрисимов и Илия Кузманов, както и от физическото лице – Добромир Василев Добрев до подписването й от посочените нейни податели или изричното отразяване, че тя се подава от адвокат Дора Райчинова в качеството й на процесуален представител на жалбоподателите, а не на съдебен адресат, както и до представяне на писмени доказателства за качеството на Добромир Василев Добрев на държавен служител от системата на Министерство на вътрешните работи.
ДАВА на Сдружение с нестопанска цел „Синдикална федерация на служителите в МВР” и на физическото лице – Добромир Василев Добрев седмо-дневен срок за отстраняване на констатираните нередовности.
УКАЗВА на Сдружение с нестопанска цел „Синдикална федерация на служителите в МВР” и на физическото лице – Добромир Василев Добрев, че в случай на неотстраняване на констатираните нередовности в определения срок, жалбата им ще бъде оставена без разглеждане, а производството по нея прекратено.
ПРЕПИС от първата жалба, подадена от Сдружение „Синдикален Алианс Сигурност в МВР”, Сдружение „Синдикат на служителите в МВР” и Сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите – Огнеборец” да се връчи на министъра на вътрешните работи.
УКАЗВА на министъра на вътрешните работи правото да изрази становище по съдържащото се в жалбата искане за спиране действието на оспорената наредба в седмо-дневен срок от получаване на преписа от жалбата.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Аделина Ковачева

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Кремена Хараланова
/п/ Бисерка Цанева