ДЕКЛАРАЦИЯ

    Уважаеми колеги,

   Свидетели сме на безцеремонна наглост от страна на законодателната власт в 43-тото Народно събрание, погазваща Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и европейското право и ратифицираните от Република България международни конвенции.От направените в последния момент промени в пленарна зала на Закона за изменение и допълнение на ЗМВР, минал на две четения в Парламентарната комисия за Вътрешна сигурност и обществен ред, публикуван в Държавен вестник брой 14/20.02.2015 година, в чл.243, ал.3 се ограничава правото на синдикални организации, в които членуват държавни служители без полицейски правомощия, да могат да членуват в Национално представени синдикални организации. Горепосочената норма е в абсолютен разрез с „Конвенция № 87 за свободата на сдружаване и закрила на правото на организиране” и приета на XXXI сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда от 1948 година, ратифицирана от България с указ №111/21.02.1959 година и влязла в сила от 08.06.1960 година.

  Политическото ръководство на МВР видя сериозна заплаха във факта, че НСПС „Огнеборец” като основен член на КНСБ има възможността да поставя проблемите, стоящи пред организацията и касаещи професионалните и социално – икономически интереси на своите членове, освен пред политическото и професионално ръководство на МВР и на ниво Национален съвет за тристранно сътрудничество. Членството в Конфедерацията създава условия за успешното развитие на синдикалната дейност в една крайно затворена система без възможност за обществен контрол, каквато е МВР.

  Управителният съвет на НСПС „Огнеборец” – КНСБ ще предприеме съответните мерки и твърдо ще отстоява своите  права.