РАБОТНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА ГДПБЗН

ПРОТОКОЛ

 

От проведено заседание между НСПС „Огнеборец” и

ръководството на ГДПБЗН - МВР

 

 

Днес, 29.07.2014 г., се проведе среща на ръководството на ГДПБЗН – МВР с представители на НСПС „Огнеборец”, по инициатива на НСПС „Огнеборец”, във връзка с изготвен проект на „Наредба за реда за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност от органите на пожарна безопасност и защита на населението на МВР”.

От страна на ГДПБЗН – МВР присъстваха г-н Николай Николов, директор, г-н Асен Игнатов, зам.-директор, г-н Върбан Минков, началник отдел ЧР и г-н Георги Гатев, началник отдел ОД. От страна на НСПС „Огнеборец” присъстваха г-н Любомир Еленков, президент, г-н Венцислав Станков, вицепрезидент и г-н Димитър Василев, член на Управителния съвет

Срещата бе открита от г-н Николай Николов, директор на ГДПБЗН – МВР.

След проведени разисквания по гореспоменатата наредба, както и по проблемни въпроси, свързани с организацията и осъществаването на дежурството на звената за ПБЗН, страните се споразумяха за следното:

  1. В проекта на гореспоменатата наредба, екипът на дежурство да бъде от минимум трима служители;
  2. В спасителната група към РДБПЗН/СДПБЗН да се организира дежурство от шест служители;
  3. Да се разработи и предложи нова структура и щат на ГДПБЗН – МВР в рамките на съществуващия щат. При невъзможност за обезпечаване на изискванията от цитираната наредба, да се изготви мотивирано предложение за отпускане на допълнителни щатни бройки;
  4. До създаване на нова щатна структура, окомплектоването на екипи с минимум от трима служители, при необходимост да се извършва от служители от съответните регионални дирекции, съгласно ЗМВР и подзаконовата нормативна база;
  5. Да се проведат разговори с ръководството на АМВР за организиране на извънредно първоначално обучение за назначаване на служители в ГДПБЗН – МВР.

 

 

 

От страна на ГДПБЗН – МВР: /п/

 Николай Николов

 От страна на НСПС „Огнеборец”: /п/

 Любомир Еленков